Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık faaliyet planında yer alan Yaz Yürüyüş Liderliği kursu 24-30 Eylül 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecektir.

Kursa başvurmak isteyen adaylar aşağıda belirtilen tüm belgeleri eksiksiz olarak 20 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar federasyonumuz Ankara merkez ofisine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada olan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gelen başvurular TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ TALİMATI ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen şartları sağlayan ve gerekli evrakları eksiksiz gönderenlerin belirlenerek ilan edilecektir. Eksik evrakı olanlar için başvuru tarihinden sonra evrak alınmayacaktır. Başvurular Sporcunun bağlı bulunduğu kulüp üst yazısı ile yapılacaktır.

Yaz Yürüyüş Liderliği kursu 30 kişi ile sınırlıdır. Başvuru tarih sıralamasına göre ilk 30 kişi kursa kabul edilir. Kursun açılması için en az 12 kişilik başvuru olması gerekmektedir.

Yürüyüş Liderliği Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 9

(1) Yürüyüş Liderliği kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C Vatandaşı olmak

b) En az 21 yaşını bitirmiş olmak,

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Sporcu lisansına sahip olmak, liderlik kurs müracaatı mensubu bulunduğu kulübü tarafından yapılmış olmak (eğitime katılma talep yazısı Kulüp mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır),

e) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu veya Federasyonun eğitim kurslarında verdiği ilk yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak,

f) Taksirli suçlar ile, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

 

g) 03 Temmuz 2019tarih ve 30830 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı spor disiplin Yönetmeliği ile Federasyonumuzun Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu sure içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli olmamak.

Kursa Katılacaklardan İstenecek Belgeler

(2) Kursa katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (e-devlet üzerinden alınmış belgeler geçerlidir)

b) Diplomanın noter tasdikli fotokopisi, (e-devlet üzerinden alınmış belgeler geçerlidir)

c) İkametgâh belgesi, (e-devlet üzerinden alınmış belgeler geçerlidir)

d) Sabıka Kaydı, (e-devlet üzerinden alınmış belgeler geçerlidir)

e) Sağlık raporu,

f) 4 adet vesikalık fotoğraf,

g) Başvuru dilekçesi,

ğ) Kurs başvuru harcının banka dekontu

h) Disiplin ve ceza talimatı gereğince ceza alıp almadığına dair yazı,

ı) İlk Yardım Belgesi (Geçerlik Süresi Dolmamış),

i) Dağcı Lisansı (vizeli),

j) Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim talimatına göre eğitim almış olanlar aldıkları dağcılık eğitim tamamlama belgesi kursa katılacaklardan istenmemektedir. Bu belgeye sahip olanlar kurs almadan başvuruları halinde Yürüyüş Liderliği Belgesini direkt alırlar,

(3) Kursa katılmada üst yaş sınırı yoktur.

(4) 10. maddede belirtilen yürüyüş parkurlarını istenilen zamanda bitiremeyenler ve yürüyüş düzenine uymayanlar kursa kabul edilmez ve ödedikleri ücret geri ödenmez.

Madde 10

(1) Kursta, kursiyerlerden kursun ilk günü; Yaz Yürüyüş Liderliği için, fazla meyilli olmayan ve yüksekliği 2000 metreyi geçmeyen bir alanda 20.000 metreyi molalar dahil 6 saatte yürümesi beklenir.

Ücret

Kurs harcı 600₺ olup Türkiye Dağcılık Federasyonu Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ulus Ankara Şubesi IBAN No: TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27 hesabına “Yaz Yürüyüş Liderliği-İzmir B 2022” açıklaması ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.

Covid-19 salgını nedeni ile yeni normalleşmeler kapsamında yapılacak olan eğitim kampımızda tüm sporcularımızın gerekli kişisel önlemleri almaları gerekmektedir.

TDF Covid-19 Normalleşme Sürecinde Uyulması Gereken Sağlık Kuralları Yönergesi

TDF Covid-19 Yönerge Özeti Afiş

TDF Covid-19 Bilgilendirme Afişi